/

Cambios y devoluciones

1. De?i?iklikler

GÜELLA DESIGNS, SL size benzersiz bir al??veri? deneyimi garanti eder. Sat?n ald???n?z ürünü teslim ald?ktan sonra memnun kalmazsan?z, teslim tarihinden itibaren on be? gün içerisinde beden, renk veya ba?ka bir model ile de?i?tirebilirsiniz.

De?i?ikli?inize devam etmek için sipari?inizin a?a??daki ko?ullar? kar??lad???n? do?rulaman?z gerekir:

  • Ürün kullan?lmamal?d?r

  • Al?nd??? ko?ullarda gönderilmelidir.

  • Sipari?inizin numaras?n?, ad?n?z?, de?i?iklik talep etme nedenlerinizi ve istedi?iniz yeni ürünlerin referanslar?n? belirterek info@guella.es adresinden bize e-posta ile bildirmelisiniz .

Al?nd??? ko?ullarda olmayan veya aç?lmadan kullan?lm?? ürünlerin de?i?im ve iadesi yap?lmaz.

Yeni boyutu veya yeni rengi göndermeye devam edece?iz. Lojistik veya nakliye aç?s?ndan ilgili masraflar? ödemek zorunda kalacaks?n?z.

Sadece online ma?azam?zdan sat?n al?nan ürünlerde de?i?iklik i?lemi yap?labilmektedir.

2. ?ade

?ndirimli ürünlerde iade kabul edilmemektedir.

Ürün teslim al?nd???nda beklentilerinizi kar??lamamas? ve iade etmek istemeniz durumunda, teslim tarihinden itibaren 14 takvim günü süreniz olacakt?r.

?ade talebinde bulunmak için ileti?im formumuz arac?l???yla bize ula??n ve sipari? numaran?z?, ad?n?z? ve iade talep etme nedeninizi bize bildirin.

Ürünü Calle Galicia 15, 4ºC, CP.42005, Soria (Online ma?azadan iade oldu?unu ve sipari? numaras?n? belirtin) adresine iade etmeniz gerekmektedir. ?ade edilen ürünü dikkatli bir ?ekilde incelemeye devam edece?iz ve iadenin uygun olup olmad??? konusunda sizi makul bir süre içinde e-posta ile bilgilendirece?iz. Ürün iadesi en k?sa sürede yap?lacakt?r.

Lütfen ürünü orijinal ambalaj?n? kullanarak veya ambalaj?yla birlikte iade edin. Ürünleri iade etme maliyetinden siz sorumlu olacaks?n?z.

Ürün, teslim edildi?i ko?ullarda iade edilirse iade kabul edilecektir.

Teslim al?nd??? haliyle ayn? ko?ullarda olmayan veya ürünün sadece a?z? aç?lmadan kullan?lm?? ürünler iade edilmeyecektir.

Sadece online ma?azam?zdan sat?n al?nan ürünlerin iade i?lemleri yap?labilmektedir.

?ade masraflar? tüketici veya mü?teri taraf?ndan kar??lan?r.